دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم   مادر دهر ندارد پسری بهتر از این     «حافظ»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹