عرض و مال از در میخانه نشاید اندوخت   هر که این آب خورد رخت به دریا فکنش     «حافظ»

دوشنبه , ۱۱ فروردین ۱۳۹۹