بر رهگذرت بسته‌ام از دیده دو صد جوی   تا بو که تو چون سرو خرامان به درآیی     «حافظ»

یکشنبه , ۲۸ دی ۱۳۹۹

یاد گرفتنی