گویند سنگ لعل شود در مقام صبر   آری شود ولیک به خون جگر شود     «حافظ»

شنبه , ۲۷ دی ۱۳۹۹

یاد گرفتنی