در سینهٔ خم هر چند، بی جوش نمی‌باشد   در کاسهٔ سرها می غوغای دگر دارد     «صائب تبریزی»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یاد گرفتنی