می‌رفت خیال تو ز چشم من و می‌گفت   هیهات از این گوشه که معمور نماندست     «حافظ»

یکشنبه , ۲۸ دی ۱۳۹۹

یاد گرفتنی