شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی داد   ز تخت جم سخنی مانده است و افسر کی     «حافظ»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یاد گرفتنی