حافظا خلد برین خانه موروث من است   اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم     «حافظ»

جمعه , ۱۴ آذر ۱۳۹۹

یاد گرفتنی