به ناامیدی از این در مرو بزن فالی   بود که قرعه دولت به نام ما افتد     «حافظ»

سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

شنیدنی