شاید ار پیک صبا از تو بیاموزد کار   زان که چالاکتر از این حرکت باد نکرد     «حافظ»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

شنیدنی