تا در این دوری ز داروی و ز درمان چاره چیست   صبر کن چندان که این دوران دونان بگذرد     «انوری»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

سینما