خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان   زین فتنه‌ها که دامن آخرزمان گرفت     «حافظ»

سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

دیدنی