گلبن حسنت نه خود شد دلفروز   ما دم همت بر او بگماشتیم     «حافظ»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

دیدنی