روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده   تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم     «حافظ»

یکشنبه , ۲۸ دی ۱۳۹۹

یادداشت