همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد   چو فروشدم به دریا چو تو گوهرم نیامد     «مولوی»

سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

یادداشت