حافظ طمع مبر ز عنایت که عاقبت   آتش زند به خرمن غم دود آه تو     «حافظ»

شنبه , ۳ آبان ۱۳۹۹

یادداشت