آن که از سنبل او غالیه تابی دارد   باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد     «حافظ»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یادداشت