ز چین زلف کمندت کسی نیافت خلاص   از آن کمانچه ابرو و تیر چشم نجاح     «حافظ»

سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

گزارش