ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش   تا در به در بگردم قلاش و لاابالی     «حافظ»

یکشنبه , ۲۸ دی ۱۳۹۹

گزارش