گر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد   من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم     «حافظ»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

کتاب