سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار   در گردشند بر حسب اختیار دوست     «حافظ»

سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

شعر و ادبیات