چنین است رسم سرای درشت   گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت     «فردوسی»

شنبه , ۳ آبان ۱۳۹۹

شعر و ادبیات