در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد   مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد     «حافظ»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

شعر و ادبیات