بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح   آن دم که کار مرغ سحر آه و ناله بود     «حافظ»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

خواندنی