زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست   در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست     «حافظ»

دوشنبه , ۱۶ تیر ۱۳۹۹

خواندنی