دیگرم بخت رهایی از کمند عشق نیست    کار صید خسته با صید افکنی افتاده است      «رهی معیری»

جمعه , ۱۴ آذر ۱۳۹۹

ترمه گرافیک