ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر   زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر     «حافظ»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ترمه گرافیک