دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود   نازپرورد وصال است مجو آزارش     «حافظ»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

زهرا خانه‌دان