آزادهٔ ما برگ سفر هیچ ندارد   جز دامن خالی به کمر هیچ ندارد     «صائب تبریزی»

دوشنبه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

ترمه گرافیک