امروز قدر پند عزیزان شناختم   یا رب روان ناصح ما از تو شاد باد     «حافظ»

جمعه , ۱۴ آذر ۱۳۹۹

ترمه گرافیک