زین دایره مینا خونین جگرم می ده   تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی     «حافظ»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ترمه گرافیک