عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز   شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده     «حافظ»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

شیوا میرزاخانی