باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است   شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است     «حافظ»

سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

نگار فروغی