آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد   صبر و آرام تواند به من مسکین داد     «حافظ»

جمعه , ۱۴ آذر ۱۳۹۹

نگار فروغی