من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی   عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی     «سعدی»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

نگار فروغی