اگر نه دایره عشق راه بربستی   چو نقطه حافظ سرگشته در میان بودی     «حافظ»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

محمد رمضانی