عقل کوته نظر آهنگ نظر بازی کرد   تا پریزاد من امشب ز پریخانه دمید     «رهی معیری»

جمعه , ۱۴ آذر ۱۳۹۹

مبینا دارابی