جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا   ور قصد آزارم کنی هرگز نیازارم ترا     «انوری»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

مبینا دارابی