گر فوت شد سحور چه نقصان صبوح هست   از می کنند روزه گشا طالبان یار     «حافظ»

جمعه , ۱۴ آذر ۱۳۹۹

مهدی فرخی