من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم   که عنان دل شیدا به لب شیرین داد     «حافظ»

سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

مهدی فرخی