آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست   خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد     «حافظ»

سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

حامد عسکری