ز غفلت با تبه کاری به سر بردم جوانی را   کنون از زندگی سیرم نخواهم زندگانی را     «صائب تبریزی»

جمعه , ۱۴ آذر ۱۳۹۹

حامد عسکری