گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق   کاندر این دریا نماید هفت دریا شبنمی     «حافظ»

شنبه , ۲۷ دی ۱۳۹۹