زبان خامه ندارد سر بیان فراق   وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق     «حافظ»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹