غافل مشو ز گوهر اشک رهی که چرخ   این سیمگون ستاره بدامان نداشته است     «رهی معیری»

شنبه , ۳ آبان ۱۳۹۹