ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل   تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت     «حافظ»

دوشنبه , ۱۶ تیر ۱۳۹۹