مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو   یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو     «حافظ»

سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹