هر نفس در باغ طبعم لاله ای روید رهی   نغمه سنجان را دل از گلهای رنگین فارغ است     «رهی معیری»

پنج شنبه , ۳۰ آبان ۱۳۹۸