خنده جام می و زلف گره گیر نگار   ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست     «حافظ»

دوشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۸