اگر سرم برود در سر وفای شما   ز سر برون نرود هرگزم هوای شما     «خواجوی کرمانی»

دوشنبه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۹