دیشب دلم به جلوه مستانه ای ربود    امشب پی ربودن دلهای دیگر است      «رهی معیری»

پنج شنبه , ۷ اسفند ۱۳۹۹