احتراز از عشق میکردم ولی بیحاصلست   هر که از اول تصور میکند فرجام را     «خواجوی کرمانی»

جمعه , ۱۴ آذر ۱۳۹۹